Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    
 
Statements

Oproep aan de lokale politici van alle politieke partijen van Nederland

‘Aftellen tot een pardon’ is een landelijke campagne met als doel lokale overheden en burgers te stimuleren om lang in Nederland verblijvende asielzoekers te ondersteunen. Extra bijstand voor deze mensen is noodzakelijk om te voorkomen dat deze kwetsbare groep nog verder in de problemen raakt. Daarnaast is er perspectief voor deze mensen, namelijk een pardon tijdens een nieuwe kabinetsperiode. De afgelopen maanden tekent zich bij de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen steevast een meerderheid af van partijen die vóór een pardon zijn.
Wij roepen de lokale politici van alle politieke partijen op om de zogenoemde ‘oudewetters’ niet in de kou te laten staan. Er zijn gemeenten waar door een intensieve samenwerking tussen burgers, gemeenteraad en het college van B&W succesvolle initiatieven van de grond zijn gekomen. Alleen als meer gemeenten deze goede voorbeelden volgen, kan een humanitaire ramp, die zich al aan het voltrekken is, worden voorkomen.

Al vaker hebben burgers en lokale overheden de laatste jaren bij de regering aangedrongen op een pardon voor de asielzoekers die onder de vorige vreemdelingenwet (voor april 2001) naar Nederland zijn gekomen.Tot op heden hebben deze acties tot weinig of niets geleid. Het gevolg is, dat uitgeprocedeerde ‘oudewetters’ van rijkswege niet meer in aanmerking komen voor basisvoorzieningen als onderdak en voeding. Velen belanden in een niemandsland. Terugkeer is vaak geen reële optie terwijl het rijk weigert haar verantwoordelijkheid voor falend beleid te nemen.
Wij staan op het standpunt dat deze behandeling inhumaan en onredelijk is, vooral als men daarbij de voorgeschiedenis en toekomstperspectieven in ogenschouw neemt. Peilingen van de laatste maanden voor de Tweede-Kamerverkiezingen leveren consequent een kamermeerderheid op voor partijen die voor een specifiek pardon zijn. Wij stellen dan ook met nadruk dat de ‘ oudewetters’ nu niet afgeschreven mogen worden en bepleiten een behandeling die rekening houdt met zowel hun omstandigheden als perspectief.
Er is genoeg gesold met deze mensen, volwassenen en kinderen, die niet zelden al meer dan tien jaar als paria’s in ons land hebben moeten zien te overleven.

Het probleem
Minister Verdonk becijferde in 2003 dat er nog zo’n 26.000 asielzoekers in het land waren die onder de oude vreemdelingenwet asiel hadden aangevraagd. Zij besliste dat er geen generaal pardon voor deze mensen zou komen en kreeg daarvoor voldoende steun vanuit de Tweede Kamer.
De oproep van bijna heel de Tweede Kamer om via een ruimhartige regeling een einde te maken aan de schrijnende omstandigheden waarin veel van deze mensen verkeerden, vond geen gehoor. Wel kwam er een magere eenmalige pardonregeling, alleen voor mensen die na vijf jaar nog in de eerste procedure zaten. De rest van de ‘oudewetters’, afgezien van een zeer beperkt aantal ‘schrijnende gevallen’, moest instromen in het zogeheten Project Terugkeer. Het project heeft als doel ervoor te zorgen dat deze groep mensen op de een of andere manier terugkeren. In de praktijk betekent het echter dat mensen uit de azc’s of uit hun gemeentewoningen worden gehaald en overgebracht naar vertrekcentra in Ter Apel of Vught.
Wie er daar niet in slaagt daar zijn terugkeer zelf te regelen, wat in de praktijk geldt voor de meerderheid van deze mensen, belandt vervolgens in een van de uitzet- of detentiecentra. De effecten van dit beleid zijn door een samenwerkingsverband van gemeenten (LOGO) op een rijtje gezet in het recent gepubliceerde rapport: ‘De Rekening’. Belangrijkste conclusie: een groot deel van de ‘oudewetters’ blijkt uiteindelijk zonder voorzieningen op straat te belanden, hetzij omdat ze uitzetting meer vrezen dan een leven als paupers in Nederland of omdat de Nederlandse overheid hen geen onderdak verschaft.

Lokale politici en bestuurders weten heel goed waarom burgers om lang in hun gemeente verblijvende asielzoekers heen gaan staan op het moment dat ze met uitzetting worden bedreigd. Ze zien met eigen ogen wat er schuilgaat achter het beleid van de rijksoverheid bij wie de focus alleen gericht lijkt te zijn op de ‘reductie van de asielinstroom’. Zij zien hoe mensen eerst van het door hen gewenste perspectief beroofd worden om vervolgens steeds weer in situaties te worden gebracht waaruit geen uitweg bestaat. Tegelijkertijd zijn er veel gemeentebesturen die er beducht op zijn om deze mensen daadwerkelijk te beschermen. Zij willen niet in strijd handelen met door de Rijksoverheid genomen besluiten. Compromissen worden vaak wel bedacht: zo vindt men het aanvaardbaar om mensen op te vangen die een herhaald asielverzoek of een reguliere aanvraag hebben lopen. Het is begrijpelijk dat gemeenten de indruk willen vermijden dat ze hun eigen asielbeleid voeren. Maar wat moet er dan met de uitgeprocedeerde ‘oudewetters’ gebeuren?

De oplossing
Alleen een pardon voor de ‘oudewetters’ kan uitkomst bieden en dit pardon wordt met de dag waarschijnlijker.
Het is dan ook voor de hand liggend om de ‘oudewetters’ te behandelen als mensen die binnen maximaal twee jaar een goede kans maken op een verblijfsstatus. Wij roepen iedereen daarom op om deze mensen te helpen de periode tot het pardon te overbruggen.
Veel gemeentebesturen zeggen dat hun handen gebonden zijn maar dit mag lokale politieke partijen en burgers er niet van weerhouden naar oplossingen te zoeken. Zij hebben meer armslag en wij moedigen hen aan die optimaal te benutten. Zij hebben de mogelijkheid om te doen wat burgemeester en wethouders formeel niet kunnen doen: een voorschot nemen op beleid dat er nog niet is. Als lokale politieke partijen initiatieven ontwikkelen om ‘oudewetters’ te helpen overleven tot het pardon, dan zullen ze er ook de middelen voor kunnen vinden.

In gemeenten als Witmarsum, Wageningen en Zeist zijn dergelijke initiatieven al gestart. Die verdienen navolging. Via de website www.aftellentothetpardon.nl is informatie over deze projecten te vinden. Uiteraard kunt u uw eigen initiatieven hier ook aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Hedy d’Ancona
Andree van Es
Geert Mak
Ed van Thijn
Bert de Vries

Deze oproep wordt ondersteund door de volgende organisaties:

Samen Kerk in Nederland
Defence for Children Nederland
Stichting Een Royaal Gebaar
X-Y Solidariteitsfonds
Stichting Ons Pardon Wageningen
Stichting Landelijk Ongedokumenteerden Steunpunt
Vluchtelingencordon Friesland
Van Harte Pardon Noord
Stichting PRIME
Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen


aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact