Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    
 
Veedam neemt motie aan

Motie ‘pardon voor asielzoekers’

De raad van de gemeente Veendam,

in vergadering bijeen op maandag 8 mei 2006,

Constaterende,

 • dat de regering met enige regelmaat is en wordt opgeroepen tot het verruimen van de criteria van het specifiek pardon voor hen die vóór 1 april 2001 in Nederland asiel hebben aangevraagd;
 • dat de raad van Veendam op 26-9-2005 heeft besloten een motie van de gemeente Vlagtwedde te steunen, een motie waarin werd aangedrongen op aandacht voor de humane aspecten van het asielzoekersbeleid, voorzover het asielzoekers betreft die al onder de oude Vreemdelingenwet hun eerste asielverzoek hebben ingediend, maar nog steeds in Nederland verblijven.
 • dat het uitblijven van een specifiek pardon voor de ‘oude wetters’ heeft geleid tot een groot humanitair probleem, vanwege het feit dat mensen soms na vele jaren hun voorzieningen (onderdak, leefgeld) verliezen, en gedwongen worden hun terugkeer naar het land van herkomst voor te bereiden;
 • dat de overheid mede zelf verantwoordelijk is voor de situatie van lang in Nederland verblijvende (ex-) asielzoekers, aangezien met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet voorrang is gegeven aan nieuwe gevallen, en de behandeling van oude aanvragen extra vertraging, vaak van jaren, opliep;
 • dat de Nederlandse overheid extreem terughoudend is geweest met het verlenen van verblijfsvergunningen aan mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, en mensen die in een schrijnende situatie verkeren, waardoor een grote groep is ontstaan voor welke alleen een pardonregeling nog de kans biedt op een normaal bestaan;
 • dat de Nederlandse overheid bij de toetsing van asielverzoeken en bij de beoordeling van de humanitaire situatie van asielzoekers ten onrechte de belangen van kinderen niet afweegt tegen die van de Nederlandse staat, wat extra klemt in het geval van lang in Nederland verblijvende, en in de Nederlandse samenleving gewortelde, kinderen van asielzoekers of minderjarige asielzoekers;
 • dat de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met deze groep mensen heeft geleid tot een breed maatschappelijk protest, zowel van individuele burgers als van organisaties en lagere overheden;
Overwegende dat
 • d e raad van Veendam de noodzaak onderkent van een humaan en sluitend terugkeerbeleid;
 • er meer maatwerk noodzakelijk is voor asielzoekers die hun eerste asielverzoek voor 1 april 2001 hebben gedaan en onder de oude Vreemdelingwet vallen;
 • deze groep asielzoekers al jaren in Nederland verblijft, waarbij velen geheel geïntegreerd zijn;
 • zich onder deze groep veel kinderen bevinden die in Nederland geboren en getogen zijn;
 • mensen die tot deze groep asielzoekers behoren in een gemeente verblijven;
 • een gemeente haar verantwoordelijkheid niet kan en wil ontlopen, maar daarmee in conflict komt met de rijksoverheid;
 • velen uit deze groep nu in de illegaliteit verblijven;
 • een specifieke regeling voor de mensen die hun eerste asielverzoek hebben ingediend onder de oude vreemdelingenwet, niet tot aanzuigende werking kan leiden, omdat bij het ministerie van justitie volstrekt duidelijk is wie tot deze groep behoort;
 • d e motie van de gemeente Scheemda (zie lijst van ingekomen stukken van deze raadsvergadering) een schrijnend voorbeeld geeft van wat er ‘fout’ kan gaan bij de huidige werkwijze;
 • de motie Scheemda de volle steun van de raad van Veendam verdient, maar dat het verstandig en praktisch lijkt direct een extra stap te zetten, zodat in één keer een meer structurele oplossing voor de onderhavige problematiek wordt gerealiseerd.

Spreekt uit:

 1. een specifieke pardonregeling voor degenen die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd wenselijk te vinden;
 2. dat deze regeling zou dienen te gelden voor allen die vóór 1 april 2001 in Nederland asiel hebben aangevraagd, ongeacht hun huidige juridische status, voor zover zij geen ernstige delicten hebben gepleegd;
 3. dat bij de toepassing van de criteria voor de pardonregeling coulance geboden is, en het hoofddoel van het beëindigen van een humanitaire crisissituatie steeds voor ogen gehouden dient te worden;

Besluit:

 1. De motie Scheemda te ondersteunen;
 2. D e regering en het parlement te verzoeken een specifieke regeling te treffen, die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten, voor alle asielzoekers die onder de oude vreemdelingwet (dus voor 1 april 2001) hun (eerste) asielverzoek hebben ingediend, en zich thans nog in Nederland bevinden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA, Fractie Gemeentebelangen

H. Batting

Fractie VVD Fractie CDA

Fractie ChristenUnie Fractie GroenLinks


aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact